கீதாவின் கிறுக்கல்கள்

என் எண்ணங்கள்

பெண்

Filed under அ) கவிதைகள் by

அகிலத்தை அழகாக்கி வைத்தாள் – அவள்
உலகத்தை பழுதின்றி வைப்போம்!!
சாதனைப் பெண்ணிங்கே சிலர்தான் – பலரின்
சிறகிங்கே விரிக்க வழி செய்வோம்!!
ஆணொருவன் கற்புநிலை பிழன்றால் – அதில்
பெண்டிரின் பிழையெங்கே கண்டீர்??
பெண்ணுக்கே உரியதல்ல ஒழுக்கம் – அதை
ஆணுக்கும் கற்பிக்கச் சொல்வீர்!!
பொன்னான நல்லுலகு செய்வோம்!! – அது
பெண்ணுக்கும் உகந்ததாய்ச் செய்வோம்!!

One response so far

One Response to “பெண்”

  1. 1 chanderon 07 Oct 2016 at 2:58 am

    OURS IS STILL MALECHUVANISTIC SOCIETY

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply