ஆ) க(வி)தை

கடினமான நினைவுகள்
காற்றுள்ள பந்துகள்!
ஆழ் மனதுக்குள்
ஆழ அழுத்திவிட்டு,
ஆஹா வென்றேன்! என
இறுமாந்து இருக்கும்முன்
விர்ரென்று எழுந்து எங்கும்
வியாப்பித்துக் கிடக்கின்றன!
~கீதா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *