காலம்

அ) கவிதைகள்

வட்டத்தினுள் சதுரத்தை
புகுத்திவிட நினைத்தேன்
ஆனால் இன்று
வட்டமே சதுரமாய்

***

புத்தம் புது சில்லறையா
சேர்த்து வச்சும் வீணாச்சே..
செல்லாக் காசு

***

கல்மனசும் கரையுமின்னு
கால் கடுக்க காத்திருந்தேன்..
கரைந்தது..
காலம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *